Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2017. augusztus 17.

Ügyfélkapcsolati vezető: Tóth Gabriella  tű. alezredes, hivatalvezető

Tel.: (42) 594-609

Fax: (42) 404-425

E-mail: szabolcs.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő - Csütörtök8.00 - 15.00Péntek8.00 - 12.00

Ügyfélfogadás helye: Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.)

Hatósági Osztály - vízügyi, vízjogi kérdésekben

Ügyfélkapcsolati vezető: Farkas Géza

Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő, szerda: 9:00 - 12:00, 14:00-16:00

Péntek: 9:00 - 12:00

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
A katasztrófavédelem vezetői

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

Megnevezése és elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve.

 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2019. július 11.
Letöltés:    Alapító okirat
Közzétéve:  2019. július 11.
Letöltés:    Adatvédelmi szabályzat BM OKF
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Letöltés:    Szervezeti és Működési Szabályzat
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Letöltés:    Adatvédelmi szabályzat Sz-Sz-B MKI
Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. szeptember 14.Alapító okirat
2019. július 11.Adatvédelmi szabályzat BM OKF
2019. július 11.Alapító okirat
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Letöltés:    Hatósági ügyek táblázata
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Letöltés:    Nyilvántartások
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2019. január 14.
Letöltés:    Közérdekű adat igénylése

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. január 14.Közérdekű adatok igénylése
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. január 14.
Letöltés:    Közérdekű adatok megismerése statisztikai adatok

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. július 24.Közérdekű adatok megismerése statisztikai adatok
2016. november 22.Közérdekű adatok megismerése statisztikai adatok
2016. július 28.Közérdekű adatok megismerése statisztikai adatok
2017. január 27.Közérdekű adatok megismerése statisztikai adatok
2017. szeptember 04.Közérdekű adatok megismerése statisztikai adatok
2019. január 14.Statisztika 2017. II. negyedév
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

A Szabolcs-Szatmár-Bereg MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

Közzétéve: 2017. augusztus 23.

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

Közzétéve: 2017. augusztus 23.

A közadatok újrahasznosítása céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

A Szabolcs-Szatmár-Bereg MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre.

Közzétéve: 2017. augusztus 23.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Letöltés:    Tájékoztató
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosítómegállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Szabolcs-Szatmár-Bereg MKI-nál nincs ilyen megállapodás.

Közzétéve: 2017. augusztus 23.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása.

Nincs releváns adat.

Közzétéve: 2017. augusztus 23.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

Közzétéve: 2017. augusztus 23.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai      (Közzétéve: 2017.01.11.)

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellenőrzése  (Közzétéve: 2017.11.08.)

 

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

Nincs releváns adat.

Közzétéve: 2017. augusztus 23.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Közzétéve: 2017. augusztus 23.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2018. április 17.
Letöltés:    Időközi mérlegjelentés 2017. IV. negyedév
Közzétéve:  2018. április 17.
Letöltés:    Időközi mérlegjelentés 2017. III- negyedév
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Megtekint:  
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2018. április 17.
Letöltés:    Éves költségvetési beszámoló 2017
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Megtekint:  
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Megtekint:  
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. október 18.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2019. III. negyedév
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. április 25.Fogalakoztatottak 2017. IV. negyedév
2018. július 25.Foglalkoztatottak 2018. I. negyedév
2018. október 19.Foglalkoztatottak 2018. II. negyedév
2019. március 21.Foglalkoztatottak 2018. III. negyedév
2019. március 21.Foglalkoztatottak 2018. IV. negyedvév
2019. július 19.Foglalkoztatottak 2019. I. negyedév
2019. október 18.Foglalkoztatottak 2019. II. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Közzétéve:  2019. október 18.
Letöltés:    Támogatások 2019. III. negyedév
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. április 25.Támogatások 2017. IV. negyedév
2018. július 25.Támogatások 2018. I. negyedév
2018. október 19.Támogatások 2018. II. negyedév
2019. március 21.Támogatások 2018. III. negyedév
2019. március 21.Támogatások 2018. IV. negyedév
2019. július 19.Támogatások 2019. I. negyedév
2019. október 18.Támogatások 2019. II. negyedév
Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2019. október 18.
Letöltés:    Szerződések 2019. III. negyedév
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. április 25.Szerződések 2017. IV. negyedév
2018. július 25.Szerződések 2018. I. negyedév
2018. október 19.Szerződések 2018. II. negyedév
2019. március 21.Szerződések 2018. III. negyedév
2019. március 21.Szerződések 2018. IV. negyedév
2019. július 19.Szerződések 2019. I. negyedév
2019. október 18.Szerződések 2019. II. negyedév
Koncessziók

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság  nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Közzétéve:  2019. október 18.
Letöltés:    Koncessziók 2019. III. negyedév
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. április 25.Koncessziók_2017_IV_negyedév
2018. július 25.Koncessziók 2018. I. negyedév
2018. október 19.Koncessziók 2018. II. negyedév
2019. március 21.Koncessziók 2018. III. negyedév
2019. március 21.Koncessziók 2018. IV. negyedév
2019. október 18.Koncessziók 2019. I. negyedév
2019. október 18.Koncessziók 2019. II. negyedév
Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Közzétéve:  2019. október 18.
Letöltés:    Egyéb kifizetések 2019. III. negyedév
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. április 25.Egyéb_kifizetések_2017_IV_negyedév
2018. július 25.Egyéb kifizetések 2018. I. negyedév
2018. október 19.Egyéb kifizetések 2018. II. negyedév
2019. március 21.Egyéb kifizetések 2018. IV. negyedév
2019. július 19.Egyéb kifizetések 2019. I. negyedév
2019. október 18.Egyébe kifizetések 2019. II. negyedév
Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közzétéve:  2019. október 18.
Letöltés:    EU-s támogatások 2019. III. negyedév
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. április 25.EU_támogatások_2017_IV_negyedév
2018. július 25.EU által támogatott fejlesztések 2018. I. negyedév
2018. október 19.EU által támogatott fejlesztések 2018. II. negyedév
2019. március 21.EU-s támogatások 2018. III. negyedév
2019. március 21.EU-s támogatások 2018. IV. negyedév
2019. július 19.EU által támogatott fejlesztések 2019. I. negyedév
2019. október 18.EU-s támogatások 2019. II. negyedév
Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2019. október 18.
Letöltés:    Közbeszerzési információk 2019. III. negyedév
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. április 25.Közbeszerzési_info_2017_IV_negyedév
2018. július 25.Közbeszerzési információk 2018. I. negyedév
2018. október 19.Közbeszerzési információk 2018. II. negyedév
2019. március 21.Közbeszerzési információk 2018. III. negyedév
2019. március 21.Köbeszerszési információk 2018. IV. negyedév
2019. július 19.Közbeszerzési információk 2019. I. negyedév
2019. október 18.Közbeszerzési információk 2019. II. negyedév
Közbeszerzési terv 2016.