Nyír Mentőcsoport 2


Nyír Mentőcsoport

  1. A szervezet rövid bemutatása:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Védelmi Bizottság Elnökének egyetértésével és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának jóváhagyásával került létrehozásra a „Nyír” Mentőcsoport. A Mentőcsoport felépítése és felszerelése elsősorban – a megye legfőbb veszélyeztető hatása – az ár- és belvizek elleni védekezés minél hatékonyabb végrehajtását célozza. A cél az volt, hogy egy olyan képességű csoport kerüljön létrehozásra, amely hosszabb távon is képes hozzájárulni a megyében esetlegesen bekövetkező katasztrófák és veszélyhelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához.

Szervezeti formáját tekintve a Nyír Mentőcsoport területi polgári védelmi egység, tagjai hatósági határozattal beosztott állampolgárok.

A Mentőcsoport, a hazai és a külföldi katasztrófák és veszélyhelyzetek kezelése érdekében megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes elsősorban ár- és belvízi valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetekből adódó helyzetek során jelentkező, olyan kutatási és mentési szakfeladatok ellátására, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a létrehozott polgári védelmi szervezetek speciális szakfelszerelés híján nem képesek. A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha az arra rendelt szervek erőforrásai nem elegendőek a veszély kezeléséhez, illetve a lakosság, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.

A Mentőcsoport tagjai a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és alárendelt szerveinek állományából, a Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület és Tiszadada község Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és Környezetvédelmi Egyesületének tagjaiból kerülnek ki, mindösszesen 71 fővel.

  1. A Mentőcsoport képességei:
  • vezetésbiztosítás, bevetés tervezés és irányítás;
  • kárfelszámolás;
  • kutyás keresés;
  • légi felderítés;
  • víz felszíni és alatti kutatás, mentés;
  • egészségügyi és pszicho szociális ellátás;
  • logisztikai ellátás.

 

  1. A Mentőcsoport alegységeinek rövid bemutatása:

A „Nyír” Mentőcsoport létrehozásának alapvető célja, hogy civil mentőszervezetként, speciális szakismeretek birtokában lévő önkéntes állománnyal támogassa a hivatásos állományt, úgy, hogy struktúráját tekintve nem különbözik a hivatásos szervezetek hierarchikus felépítésétől.

Irányító törzs

A Mentőcsoportok parancsnoka a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság állományából kerül ki, de a speciális szakmai elvek érvényesüléséért a szakmai vezető – a Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület elnöke – felel. A törzs felépítése biztosítja a több napon keresztül tartó folyamatos munkavégzést.

Felelős szervezet: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület

Felderítő alegység

Feladata az adott kárterület pontos feltérképezése, helyzetértékelés, elemzés, valamint a kárterület jellegétől függően dokumentálás.

Szakmai felelős szervezet: Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület

 

Kutató alegység

Komplex tapasztalattal rendelkező tagokból összeállított alegység, mely képes az adott kárterületen különböző módszerekkel, technikákkal, eszközökkel, különlegesen képzett mentőkutyákkal egyszerű és bonyolult kutatási műveleteket végrehajtani, valamint a kapott eredmények alapján az eltűnt személyek helyét pontosan meghatározni. Munkálatai során alkalmazott eszközök pontosságával, valamint a helyszínek adottságainak figyelembevételével összetett kutatási műveleteket hajt végre, melyek átfedésben vannak annak érdekében, hogy az eredményességet növeljék.

Szakmai felelős szervezet: Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület

 

Búvár, vízimentő, hajós alegység

Az alegység alaprendeltetése alapján végez minden olyan tevékenységet, mely vízzel vagy nem szilárd közegben való munkavégzéssel kapcsolatos. Bevethető a víz alatti munkavégzésre függetlenül attól, hogy álló vagy folyóvíz, valamint a víz felszínén végzett felderítési és vízből mentési feladatokra, továbbá minden vizes közegben végrehajtandó feladatra. A tagok tapasztalt búvárok, vízimentők, hajóvezetők.

Szakmai felelős szervezet: Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület

 

Logisztikai alegység

Az alegység tagjainak feladata a többi alegység háttértámogatása: a munkájukhoz szükséges feltételek megteremtése és folyamatos biztosítása. Az alegység elsődleges feladata a Mentőcsoport eszközeinek és tagjainak az adott helyszínre való eljuttatása. Kitelepülés előtt: az alaptábor felállítása, a munkához, pihenéshez, tisztálkodáshoz, ellátáshoz szükséges eszközök rendszerbe állítása. Kitelepülés során: a munkavégzéshez szükséges eszközök karbantartása, a Mentőcsapat tagjainak ellátása: védőruházattal, élelemmel, folyadékkal, valamint a tagok értékeinek és személyes biztonságának garantálása a pihenőidő alatt is. Kitelepülés után: az eszközök leltárszerű felmérése, az eszközök felmálházása és visszaszállítása a bázisra.

Szakmai felelős szervezet: Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület

 

Egészségügyi alegység:

Az alegység tagjai orvos, mentőtiszt, mentőápoló, illetve középfokú elsősegélynyújtó végzettséggel rendelkeznek.  Mindnyájan jogosultak a sérült megvizsgálására, a sérülés természetének és tényének megállapítására, a sérült állapotának stabilizálására, olyan mértékben, ahogy azt a sérült állapota orvosi illetőleg gyógyintézeti kezeléséig szükségessé teszi, képesítése illetőleg a szakmai vezető által adott megbízás szabta kompetenciahatárokon belül. Az alegységvezető orvos mindezen felül, jogosult: tömeges baleset/katasztrófa esetén a kárhely parancsnoki teendők ellátására.

Szakmai felelős szervezet: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület

 

Műszaki mentő raj:

A raj tagjai természeti és ipari katasztrófák idején részt vesznek a lakosság kitelepítésében, anyagi javaik mentésében. A tagok az árvíz elleni védekezésben a gátak felügyeletét, őrzését, biztosítást látják el, a védekezéshez használt homokzsákok megtöltésére és berakására ki vannak oktatva. Felismerik az átázás, a csurgás, a járatos erózió veszélyeit. Képesek váltásban dolgozva ideiglenes töltések, nyúlgátak, ellennyomó medencék építésére.

Szakmai felelős szervezet: Tiszadadai Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

 

A Nyír Mentőcsoport felépítése

Bevetés képekben

Nemzeti Minősítő Oklevél


 

Kapcsolódó információk: