Lépcsőházak tűzvédelme

Lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) kimondja, hogy a menekülési útvonal leszűkítése -a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig -, továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendele (továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-áig hatályos változata meghatározta a közlekedők, lépcsők legkisebb szabad szélességét.

A 97. § (1) bekezdése kimondta, hogy az építmények folyosóinak szélességét a rendeltetésüknek megfelelően kell meghatározni. A kiürítésre figyelembe vett folyosó legkisebb szabad szélességét - a vonatkozó jogszabályok előírása szerint - számítással kell meghatározni, de az nem lehet kevesebb 1,10 m-nél, a tömegtartózkodás céljára szolgáló épületben, épületrészben 1,65 m-nél.

A 64. § (6) bekezdése kimondta, hogy a kiürítés céljára szolgáló lépcső szabad karszélességét a

lépcső által kiszolgált építményben, építményrészben a rendeltetés szerint huzamosan tartózkodók számának és a várható forgalom egyidejűségének figyelembevételével, a kiürítésre vonatkozó előírások megtartásával kell meghatározni, ez a szélesség azonban általános építményekben 1,10 m-nél, tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményrészben 1,65 m-nél kevesebb nem lehet.

A 95.§ (4) bekezdése kimondta, hogy az építmény kiürítésre alkalmas útvonalainak (folyosók, lépcsők, lejtők, kapualjak stb.) előírt legkisebb szabad keresztmetszetét, területét, épületszerkezet, beépített berendezés, felszerelés, szerelvény (pl. benyíló ajtószárny, ablakszárny, fűtőtest, csővezeték) a járófelülettől mért 1,95 m magasságon belül nem szűkítheti.

Az OTÉK 2012. augusztus 7-én hatályba lépett módosítása nem tartalmazza a felsorolt minimális szabad szélességeket. A meglévő épületek esetében a szélességgel kapcsolatos konkrét követelmények továbbra is betartandók, azaz a menekülési útvonal szélességét számítással kell meghatározni, de annak szélessége 1,1 illetve 1,65 méternél keskenyebb nem lehet, illetve a járófelülettől mért 1,95 m magasságban nem szabad leszűkíteni a kiürítési útvonal keresztmetszetét. A hatályos OTÉK és OTSZ alapján tervezett épületek esetében a kiürítési számítással meghatározott szélességet kell biztosítani.

Példák magyarázattal

 BM OKF Tűzvédelmi Főosztály