Tűzvédelmi szakvizsga

Tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatos eljárások

Tűzvédelmi szakvizsga

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban:Szakvizsga rendelet) 11. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a rendelet 1. mellékletében felsorolt foglalkozási ágakban és munkakörökben dolgozók tűzvédelmi szakvizsgáztatása tárgyában az oktatási törzsanyagot és javasolt szakirodalom jegyzékét a BM OKF az alábbiakban közzéteszi.

Megjelent a Magyar Közlöny mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítő 2018. évi 15. számában 2018. április 16-án.

A Szakvizsga rendelet 2. §-a szerint az oktatásszervező által elkészített és kiadott oktatási tematika és az oktatási segédanyag a szakvizsga típusához igazodó, törzsanyagon alapuló, szakszerű és aktuális ismereteket tartalmazza. Amennyiben az oktatási tematikát módosítani szükséges azt a már nyilvántartásban szereplő oktatásszervezőnek nem kell megküldenie az illetékes tűzvédelmi hatóságnak, viszont azt a hatóság bármikor ellenőrizheti.

Tevékenységét újonnan megkezdő oktatásszervező esetén, az oktatásszervező a tűzvédelmi hatósághoz intézett, az oktatásszervezői tevékenység megkezdésére vonatkozó, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti bejelentéséhez mellékeli az oktatási vagy távoktatási tematikát, mely tartalmazza az előadások címét, óraszámát, rövid tartalmát, továbbá az adott előadásra vonatkozó, a törzsanyagban közzétett oktatási anyagokra való hivatkozásokat. Az oktatási tematika tartalmát a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése határozza meg.

Amennyiben az oktatásszervező tevékenységét nem a törzsanyagon alapuló szakszerű és aktuális oktatási tematika szerint végzi, akkor bírsággal sújtható, illetve a tevékenység végzésétől eltiltható.


A bejelentés-köteles tevékenységek és a felügyeletet ellátó hatóságok:

 • tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés: az 1-5-es, valamint a 12-as foglalkozási ágakra vonatkozóan a lakóhely, illetve a székhely szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság,
 • tűzvédelmi szakvizsgáztatás: az 1-5-ös, valamint a 12-es foglalkozási ágakra vonatkozóan a lakóhely, illetve a székhely szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság.

A bejelentéseket a hatóságok által kiadott jogszabályokon alapuló adatlapjain kell megtenni.
A bejelentés eljárási illetéke 3000 Ft.          
A szolgáltató a tevékenységének új foglalkozási ággal történő bővítését, a korábban bejelentett adataiban bekövetkezett változást, vagy a tevékenységének megszűnését haladéktalanul köteles adatváltozásként bejelenteni a felügyeletet ellátó hatóságnak.       Az adatváltozás bejelentése illetékmentes.             

Kapcsolódó jogszabályok:

 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.
 • A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet.
 • A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet.

A tűzvédelmi szakvizsgával, szakvizsgáztatással kapcsolatos iratminták megtalálhatók a magyarorszag.hu weboldalon.

 

Eljáró hatóság

Első fokú tűzvédelmi hatóságMásodfokú tűzvédelmi hatóság

Vármegyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

4. Tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők.

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

BM OKF

BM OKF

6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.

7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők.

Bíróság

Bejelentési eljárás:

Ügyintézési határidő:

Igazolás kiadása:

Hivatalból nyilvántartásba vétel:

8 nap

Hatósági eljárás

Ügyintézési határidő:

30 nap

Eljárás rendje:

A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezést, és tűzvédelmi szakvizsgáztatáson a vizsgáztatói tevékenységet, a szolgáltatás megkezdése előtt be kell jelenteni a tűzvédelmi hatóságnak.

A bejelentést, a tevékenység megkezdése előtt, adatváltozás, illetve a tevékenység megszüntetése esetén kell megtennie a tevékenységet végzőnek, a jogszabály szerinti adatlapon.

A tűzvédelmi hatóság nyilvántartást vezet a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezőkről és tűzvédelmi szakvizsgáztatáson a vizsgáztatói tevékenységet végzőkről, valamint a bejelentett oktatásokról és vizsgákról, továbbá összesítést készít az eredményes tűzvédelmi szakvizsgát tett személyekről.

A tűzvédelmi hatóság a szakvizsgák végrehajtását tűzvédelmi hatósági jogkörében eljárva ellenőrzi, és a feltárt hiányosságok megszüntetésére megteszi a szükséges intézkedéseket.

Bejelentési eljárás:

A bejelentést a tevékenység megkezdése előtt mind az oktatásszervezőknek,mind a vizsgáztatóknakmeg kell tenni.

A bejelentések megtételére elektronikus úton is lehetőséget kell biztosítani az ügyfélkapun keresztül.

A foglalkozási ágaknak megfelelően a bejelentési eljárás lefolytatás lefolytatására a táblázatban meghatározott elsőfokú hatóság jogosult.

A szakvizsga rendelet módosítása és foglalkozási ágak változása miatt a szakvizsga rendelet 4. foglalkozási ág esetében az oktatásszervezőket a tűzvédelmi hatóság 2012. január 1-gyel törli a nyilvántartásból és az oktatásszervezőknek e foglalkozási ág esetében – amennyiben végezni kívánnak oktatásszervezést – adatváltozás bejelentést kell tenniük. A tűzvédelmi szakvizsgáztatóknak 2012. május 1-ig adatváltozásként be kell jelenteniük azokat a foglalkozási ágakat, amelyek vonatkozásában szakvizsgával rendelkeznek és ezáltal vizsgáztatásra jogosultak. Akik a bejelentésüket nem teszik meg azokat a nyilvántartásból a tűzvédelmi hatóság 2012. május 1-gyel törli.

A bejelentések elbírálására legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított 8 nap áll rendelkezésre. A bejelentés során a hatóság vizsgálja a benyújtott iratok alapján, hogy a szolgáltató jogosult-e a tevékenység megkezdésére.

Ha a bejelentés nem felel meg a meghatározott követelményeknek, a szolgáltató nem jogosult a tevékenység végzésére, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg (az adatváltozás bejelentés illetékmentes), és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmeztetni kell a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire hivatalos levélben.

Abban az esetben, ha a bejelentés a jogszabályoknak megfelel, vagyis minden adatot tartalmaz, a bejelentő a jogszabályi követelményeknek megfelel, és az eljárási illetéket is lerótták akkor a hatóság 8 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, és a nyilvántartási számot az igazolásban feltűnteti.

Bejelentési eljárásban az illeték fizetés módja és mértéke:

A bejelentési eljárásban az ügyfélnek az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért meghatározott 3000 forint illetéket kell fizetni. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.

Az ügyfél által biztosított iratok:

Az oktatásszervezőknek a bejelentéshez az oktatási tematikát mellékelni kell. Az oktatási tematika és az oktatási segédanyag a szakvizsga típusához igazodó, törzsanyagon alapuló szakszerű és aktuális ismereteket tartalmazza.

Oktatási tematikának elfogadható minden olyan, az oktatásszervező bejelentéséhez mellékelt anyag, amely tartalmazza legalább az előadások címét, óraszámát, rövid tartalmát, továbbá a BM OKF által a Hivatalos Értesítőben és a honlapján közétett törzsanyagban megadott jogszabályokra, szabványokra való hivatkozásokat. A törzsanyag óraszámokkal való kiegészítése nem tekinthető oktatási tematikának.

Az oktatási segédanyagok benyújtása nem kötelező, de ellenőrzés során megléte vizsgálandó.

Ha az oktatási tematika nem szakszerű az ügyfelet hivatalos levélben kell értesíteni arról, hogy a benyújtott irat nem tekinthető oktatási tematikának így bejelentése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, és figyelmeztetni kell a bejelentés nélkül végzett tevékenység jogkövetkezményeire.

A vizsgáztatók a szolgáltatási tevékenység szabályairól szóló BM rendelet alapján kötelesek a bejelentéshez mellékelni a képzettséget, végzettséget, szakvizsgát, gyakorlatot igazoló iratok másolatát.

Az ellenőrzés lefolytatása után teendő hatósági intézkedések:

Kisebb súlyú hiányosságok esetén a hatóság figyelmezteti a hiányosságra az oktatásszervezőt vagy a vizsgáztatót és felhívja figyelmét, hogy ismételt jogszabálysértés esetén a tevékenységtől eltíltja.

A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés végzését, amennyiben

 • a szolgáltatási tevékenység szabályairól szóló BM rendeletben foglalt rendelkezések bármelyikét az oktatásszervező megsértette,
 • a szakvizsgabizottság elnöke, tagja(i) felkérése nem a szakvizsga rendeletben meghatározott módon történt,
 • a vizsgabizottság elnöke egyben az oktatásszervező, vagy az oktatásszervező hozzátartozója, vagy az oktatásszervezővel folyamatos munkaviszonyban álló személy,
 • az oktatásról, és a szakvizsgáról a tűzvédelmi hatóság értesítése olyan tartalommal és módon történik meg, amely a szakvizsga rendelet előírásainak nem felel meg,
 • az oktatásszervező által kiállított szakvizsga bizonyítvány vagy a szakvizsgáról felvett jegyzőkönyv nem felel meg a szakvizsga rendelet előírásainak,
 • a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatás részben vagy teljesen elmaradt és a szakvizsga megtörtént,
 • a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül történt meg a szakvizsga bizonyítványok kiállítása,
 • az oktatásszervező az érvénytelen szakvizsga bizonyítványt nem vonja vissza, vagy a visszavonásról a hatóság értesítését elmulasztja,
 • olyan személyt engedett szakvizsgára, aki a szakvizsga rendelet képzettségre vagy gyakorlatra vonatkozó előírásainak nem felelt meg.
 • A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgáztatás végzését, amennyiben a vizsgáztató
 • a szolgáltatási tevékenység szabályairól szóló BM rendeletben foglalt rendelkezések bármelyikét megsértette,
 • a szakvizsgáztatásra vonatkozó felkérést legalább 1 évig nem őrizte meg,
 • a szakvizsga rendeletben a vizsgabizottság tagjára vonatkozó bármely kizárási, összeférhetetlenségi előírást megszegte,
 • által aláírt szakvizsga bizonyítvány vagy a szakvizsgáról felvett jegyzőkönyv nem felel meg a szakvizsga rendelet előírásainak,
 • mint a vizsgabizottság elnöke nem vizsgálta, hogy a szakvizsgabizottság megalakítása, a szakvizsga megszervezése és lefolytatása az oktatásszervező jogosultságainak megfelelően, a szakvizsga rendelet előírásai szerint történt, vagy nem gondoskodott a szakvizsga rendelet előírásainak betartására,
 • a szakvizsgáztatáson személyesen nem vett részt, vagy
 • a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül járult hozzá a szakvizsga bizonyítványok kiállításához.