Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve: 2023-03-27
Alapító okirat (2023.03.)

Közzétéve: 2023-02-20
Adatvédelmi Szabályzat VMKI 2023

Közzétéve: 2022-12-06
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Közzétéve: 2021-02-04
Szervezeti és Működési Szabályzat

Közzétéve: 2022-12-06
Jogszabályok


A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve: 2017-08-17
Introduction

Közzétéve: 2017-08-17
Bemutatkozás

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve: 2021-03-04
Hatósági ügyek táblázata (2021)

Dátum Megnevezés
2021-03-04
Hatósági ügyek táblázata

Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2021-02-15
Tájékoztató

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A Sz-Sz-B Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve: 2024-01-05
Nyilvántartások (2023)

Dátum Megnevezés
2024-01-05
Nyilvántartások (2020)
2020-11-27
Nyilvántartások

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. Az igazgatóság tekintetében jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2021-02-11
Tájékoztató

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2021-02-11
Tájékoztató

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Közzétéve: 2020-04-01
Pályázati felhívások

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Hirdetmények, közlemények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények.

Frissítve: 2021-02-15
Közlemények

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai. Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve: 2024-01-05
Közérdekű adatok igénylése (2023)

Dátum Megnevezés
2024-01-05
Közérdekű adatok igénylése (2022)

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

A Szabolcs-Szatmár-Bereg MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

Közzétéve: 2021-02-15
Tájékoztató

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

Közzétéve: 2021-02-17
Tájékoztató

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Szabolcs-Szatmár-Bereg MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre.

Közzétéve: 2021-02-17
Tájékoztató

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Közzétéve: 2022-12-06
Tájékoztató jogorvoslatról


A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Szabolcs-Szatmár-Bereg MKI-nál nincs ilyen megállapodás.

Közzétéve: 2021-02-11
Tájékoztató

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2021-02-11
Tájékoztató

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közzétételi listák

Közzétéve: 2022-12-06
Különös közzétételi lista

Közzétéve: 2022-12-06
Egyedi közzétételi lista


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2021-02-11
Tájékoztató

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.